TÜZÜK
           Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden

Vakfın Adı: Malatya Atalar Köyü Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Vakfedenler: Hamit Mumcu, Hüseyin Atılgan, İbrahim Nacar, Hamit Durdu, Doğan Mumcu, Ali 
      Akbudak (Hasan oğlu), Hasan Alıcı, Mehmet Hanifi Yılmaz, Hüseyin Binbir, Hüseyin    
      Baştürk, Kasım Afşin, Nilgün Aslan, Hasan Avcı, Gazi Doğan, Hacı Bayram Akkel, 
      Sabri Altın, Hasan Gemici, Ali Gültekin, Hüseyin Afşin, Abuzer Koruyan, Engin 
      Reşitoğlu,Yusaf Mumcu, Gaffar Aker, Ahmet Turan Tan, Hasan Çaput, Mehmet Ali 
      Kolaç, Ali Özgür, (Mehmet ğlu,) Ali Özgür Hasan oğlu), Abuzer Kapıkıran, Şahin 
      Atılgan, Hasan Kış, İsmail Nacar, Hasan Bilgen,Abuzer Kiraz, Mehmet Durdu, 
      Hüseyin Yazlak,Fazlı Çat, Halil Nacar, Bayram Çakır, Ali Akbudak, (Abdullah oğlu)

Vakfın İkametgahı: İstanbul
      Vakfın Tescil Karanın Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve Nosu: Beyoğlu 4. 
      Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30/1/1996 gün, E: 1995/545, K: 1996/3 Sayılı kararı,

Vakfın Amacı: Eğitim ve Kültür Hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal 
      yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, muhtaç ve başarılı öğrencileri teşvik etmek 
      amacıyla yardımda bulunmak ve bazı olanakları sağlamak üyeler arasında iyi 
      ilişkiler pekiştirmek, üye ve katılımcıların desteği ve vakfın kendi olanakları 
      ile yaratacağı gelirleri eğitim ve kültür hizmetlerine kanalize etmektir.

Vakfın Mal Varlığı: 500.00O.O00.-T.L. Nakit, Malatya İli, 2. Bölge Dabakhane Mahallesinde 
      bulunan 608 ada, 316 parselde kayıtlı 3/333 arsa paylı 29 nolu büro ile Malatya 
      İli, 1. Bölge Hacıabdi Mahallesi, Hasanbey mevkiinde bulunan 354 ada, 205 
      parselde kayıtlı bodrum kat 17 nolu depo.

Vakfın Organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Vakıf Müdürü, Danışma Kurulu, 
      Onur Üyeleri, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki 
      tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.										    7721/1-1

            MALATYA ATALAR KÖYÜ EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI 
                     RESMİ SENEDİ

Bu vakıf senedinin altında adlan, unvanları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI
MADDE 1- Vakfın adı, Malatya Atalar Köyü Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı'dır. Bundan 
böyle vakfm senedinde kullanılacak kısa adı "MATAV" bu vakfı ifade edecektir.

MERKEZ
MADDE 2- Vakfın merkezi, Reşitpaşa Cad. Çimen Sok. No:5/2-3 Avcılar/İstanbul'dur. Vakıf, 
Yasa ve Tüzüklere uygun olarak. Genel Kurul Kararı ile Türkiye sınırları içerisinde 
öngörülecek yerlerde şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir.

VAKFIN SÜRESİ
MADDE 3- Vakıf süresiz olarak kurulmuştur. 

VAKFIN AMACI
MADDE 4- Vakfın amacı, eğitim ve kültür hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, muhtaç ve başarılı öğrencileri teşvik etmek 
amacıyla yardımda bulunmak ve bazı olanakları sağlamak, üyeler arasında iyi ilişkiler 
pekiştirmek, üye ve katılımcıların desteği ve vakfm kendi olanakları ile yaratacağı 
gelirleri eğitim ve kültür hizmetlerine kanalize etmektir.
 
VAKFIN FAALİYETLERİ
MADDE 5- Vakıf, amacını gerçekleştirmek için olanakları ölçüsünde ve ilgili mevzuata 
uygun aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur.

a- Vakıf üyeleri arasında her türlü sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlar.
b- Vakıf yerli ve yabancı yatırımcılar,kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini 
sağlayarak ekonomik potansiyel yaratmak üzere tanıtım,konferans,seminer ve toplantılar 
yapar. 
c-Vakıf özel ve kamu kuruluşlarının aynı amaçlara yönelik çalışmalarını destekler, 
onlarla işbirliği yapar, yardımlaşır, vakfın amaçları doğrultusunda adres kitabı, 
tanıtıcı broşür, video kaseti, afiş, ilan verir, dergi ve bülten yayınlar. 
d- Vakıf amacım ve özellikle üyelerin gereksinimlerini gözönünde bulundurarak, 
sağlık, kültür, ekonomi ve eğitimle ilgili yatırımları gerçekleştirir veya yatırımcı 
kuruluşlar ile işbirliği yapar. 
e- Vakıf mevcut ve elde edebilecek varlığının gelirleri ile çalışan, dürüst ve yetenekli 
maddi olanaklardan yoksun ve yasal faaliyette bulunan her derecedeki kültür kurumlarına 
girmeye hazırlanan öğrencilere yardım eder, kurslar yaptırır, bu okullara ve 
üniversitelere girmeyi başaranlar için yiyecek ve yatacak yerleri sağlar, gençleri daha 
iyi yetiştirmek için mesleki ve kültürel kurslar ve yurt açar, özel okullar, dershaneler 
ve benzeri hizmetleri oluşturur, yurtdışına öğrenci gönderir ve gitmiş olanlara her türlü 
maddi olanak sağlar. 
f- Vakıf pay senetleri, tahviller ve kuponlar gibi her türlü kıymetli evrağı satın alır, 
devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarruflarda bulunur. 
g- Vakıf yasal sınırlamalar içinde ve yasalara aykırı olmamak koşuluyla maddi ve gayri 
maddi değer taşıyan her türlü haklan devir ve satın alır veya bunları devir eder. Taşınır 
ve taşınmaz malları veya her ikisinden oluşan her çeşit mal para veya menkul değerleri 
bağış, vasiyet ve diğer ölüme bağlı tasarruflar arası anlaşma yoluyla edinmeye, bunları 
satın almaya, kiralamaya, kullanmaya, harcamaya, vakfın amacına aykırı olmamak kaydı ile 
o amacı kısmen ya da edindiği taşınır ve taşınmaz gayrimenkul mallan vc paraları yönetmeğe 
ve her türlü gelirlerini almaya, gerektiği yerlere harcamalarını yapar. 
h- Vakıf yerli ve yabancı vakıflarla anlaşma yapmaya, amaçlarına harcıyacak gelirlerini 
arttırmak için ortaklıklar kurmaya, ortak almaya, katılmaya, her türlü kuruluşlardaki 
gelir ve kar paylarını almaya, yatırımlarda kullanmaya, taşınır ve taşınmaz rehni dahil 
her türlü teminatı almaya, bunları tesise ve çözmeye, vakfın amaçlarını sağlamak için 
taşınır ve taşınmaz mallarını ipotek rehin vermeğe ve fek etmeye. 
i- Vakıf, amaçlanılın gerçekleştirilmesi, çalıştırılması için yararlı, gerekli zorunlu 
bütün tüzel ve yasal girişimleri yapmaya, her türlü tasarrufları, işlemleri ve sözleşmeleri 
doğrudan ve temsil yolu ile yapmaya, Medeni Kanunun 46. maddesi gereğince izinli ve 
yetkilidir. MATAV bu yetkilerini Medeni Kanunun 903 sayılı yasa ile değişik hükümleri ile 
yasaklanmış amaçlar için kullanamaz. 
j- Vakıf amacını ve gelirlerini artırmak için her türlü nakil araçları almak, çalıştırmak, 
acenta açmak, yurt dışından getirtmek, her türlü ticari işletme kurmak, kurulmuş 
işletmelerle işbirliği yapmak, alınan ve bağış yapılan araçların fazlasını tekrar satmak, 
sigorta acentalığı yapmak. 
k-Üyelere sosyal ve sağlık konularında maddi destek sağlamak, cenaze ve defin işlemlerinde 
yardımcı olmak, kimsesiz, yaşlı, yoksul kişilere gerekli yardımı sağlamak. 

			VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 6- Vakfın mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilen ve aşağıda dökümü 
yapılan nakdi ve ayni değerlerden oluşmaktadır. 

1-) 12.500.000.-T.L. 	Hamit Mumcu tarafından.
2-) 12.500.000.-T.L. 	Hüseyin Atılgan tarafından.
3-) 12.50Ö.000.-T.L. 	İbrahim Nacar tarafından.
4-) 12.500.0Ö0.-T.L. 	Hamit Durdu tarafından.
5-) 12.500.000.-T.L. 	Doğan Mumcu tarafından.
6-) 12.500.000.-T.L. 	Ali Akbudak tarafından.
7-) 12.500.000.-T.L. 	Hasan Alıcı tarafından.
8-) 12.500.000.-T.L.	Mehmet Hanifı Yılmaz tarafından. 
9-) 12.500.000.-T.L. 	Hüseyin Binbir tarafından.
10-) 12.500.000.-T.L. 	Hüseyin Baştürk tarafından.
11-) 12.500.000,-T.L.	Kasım Afşin tarafından.
12-) 12.500.000.-T.L.	Nilgün Aslan tarafından.
13-) 12.500.000.-TL. 	Hasan Avcı tarafından.
14-) 12.500.000.-T.L.	Gazi Doğan tarafından.
15-) 12.500.000.-T.L. 	Hacı Bayram Akkel tarafından.
16-) 12.500.000.-T.L. 	Sabri Altın tarafından.
17-) 12.500.000.-T.L. 	Hasan Gemici tarafından.
18-) 12.500.000.-T.L.	Ali Güîtekin tarafından
19-) 12.500.000.-T.L. 	Hüseyin Afşin tarafından.
20-) 12.500.000.-T.L. 	Abuzer Koruyan tarafından.
21-) 12.500.000.-T.L. 	Engin Reşitoğlu tarafından.
22-) 12.500.000.-T.L.	Yusuf Mumcu tarafından.
23-) 12.500.000.-T.L.	Gaffar Aker tarafından.
24-) 12.500.000.-T.L,	Ahmet Turan Tan tarafından.
25-) 12.500.000.-T.L. 	Hasan Çaput tarafından.
26-) 12.500.000.-T.L. 	Mehmet Ali Kolaç tarafından.
27-) 12.500.000.-T.L. 	Ali Özgür (Mehmet oğlu) tarafından.
28-) 12.500.000.-T.L	Ali Özgür (Hasan oğlu) tarafından.
29-) 12.500.000.-T.L.	Abuzer Kapıkıran tarafından.
30-) 12.500.000.-T.L.	Şahin Atılgan tarafından.
31-) 12.500.000.-T.L. 	Hasan Kış tarafından. 
32-) 12.500.000.-T.L.	İsmail Nacar tarafından.
33-) 12.500.000.-T.L. 	Hasan Bilgen tarafından.
34-) 12.500.000.-T.L. 	Abuzer Kiraz tarafından.
35-) 12.500.000.-T.L. 	Mehmet Durdu Kış tarafından.
36-) 12.500.000.-T.L.	Hüseyin Yazlak tarafından.
37-) 12.500.000.-T.L. 	Fazlı Çat tarafından.
38-) 12.500.000.-T.L. 	Halil Nacar tarafından.
39-) 12.500.000.-T.L.	Bayram Çakır tarafından.
40-) 12.500.000.-T.L. 	Ali Akbudak tarafından.

olmak üzere toplam 5Ö0.000.000.-T.L. (Beşyüzmilyon Lira) 

Buna göre;
1- 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon Lira) nakit,
2- Malatya 2. Bölge, Dabakhane Mahallesi 608 ada, 316 parsel, 386 m2 miktarlı 3/333 
arsa paylı 29 no'lu büro vasfında taşınmaz,
3- Malatya, 1. Bölge, Hacıabdi Mah. Hasanbey Mevkiinde kain, 354 Ada, 205 Parsel No'da 
bodrum kattaki 17 No'lu depo vasfında taşınmaz. 

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7- Vakfin organları şunlardır. 
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu
4- Vakıf Müdürü
5- Danışma Kurulu
6- Onur Üyeleri

GENEL KURUL 
MADDE 8- Genel Kurul, 
a- MATAV resmi senedinde yazılı ilk kurucular, 
b- Genel Kurul tarafından her yıl belirlenecek vakıf giriş ve aylık ödentileri ödeyerek, 
Genel Kurul oy çokluğu kararıyla vakfa üye olan katılımcı üyeler, 
 c-Vakıf Müdürü, 
d- Onur Üyeleri, 
e- Danışma Kurulu üyelerinden oluşur. 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ 
MADDE 9- Genel Kurul, vakfm en yüksek karar organıdır. Bu nitelikle; 
a- Vakfm personel kadro ve statüsünü tayin eder. 
 b- Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer, 
c- Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçe 
d- Onur üyelerini seçer. Yönetim Kurulu tarafından alınmaları teflif edilenlerin üyeliğe 
kabul edilip edilmeyeceğine karar verir. 
e- Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceler, görüşür ve kabul eder. 
f- Bir önceki dönem çalışma raporu ve bilançosu ile Denetleme Kurulunun raporunu inceler, 
onaylar, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunu aklar. 
g- MATAV senedindeki gerekli değişiklikleri yapar. 
h- Taşınmaz mal edinme, olanları satma, ipotek etme ko¬nusunda Yönetim Kuruluna yetki 
verir, Şubeler ve Temsil Büroları¬nın açılmasına karar verir. 
ı- İç düzenleme ve çalışmaları yürütme bakımından gerek¬li Tüzük, Yönetmelik ve başkaca 
hukuk kurallarını kabul eder. Gere kirşe dağılmasına karar verir. 
j- Vakfın varlığını korumak ve amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli çalışma ve görev 
yapmaya Yönetim Kurulu üyelerinin topluca ya da tek tek görevlerine son verebilir, 
gerekirse yerine seim yapar. 

GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 10- Genel Kurul Yönetim Kurulunun çağrısıyla her yıl Şubat ayında olağan 
toplantısını yapar. 
Üyelerin en az 1/3'ünün veya Yönetim ya da Denetleme Kurulunun çağrısı ile genel kurul 
olağanüstü olarak da toplanır. Genel Kurul toplantıları üyelere toplantı tarihinden önce 
yazılı olarak gündem ile birlikte ve taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Genel Kurul üye 
tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 15 gün 
içinde yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle toplantı 
yapılır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayılan 
toplamının bir fazlasından az olmaz. Her üye ancak bir kişiye vekil olabilir. 
Genel Kurulca toplantıyı yönetmek üzere üyelerden bir başkan, iki de yazman seçilir. 
Başkanlık Kurulu çağrıya esas olan gündem uyarınca toplantıyı yönetir, Genel Kurul 
toplantısını düzenler, imza eder. Genel Kurul'da kararlar toplantıya katılan üyelerin 
çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde başkanın oyu çift sayılır. 

YÖNETİM KURULU
MADDE 11- Yönetim Kurulu, MATAV Genel Kurulu'nca iki yıl süre ile görev yapmak üzere 
MATAV üyeleri arasından seçilen 11 (Onbir) asıl, 9 (dokuz) yedek üyeden oluşur. 
Yönetim Kurulu iş bölümü yaparak kendi içerisinde bir başkanı Yönetim Kurulu ve Vakıf B
aşkam olarak seçer. Gereği kadar başkan yardımcısı ile Genel Sekreter ve Sayman Üye seçer. 
Yönetim Kurulu'nda boşalma olduğunda yedek üyeler oy sırasına göre çağırılır. Bu yolla 
göreve gelen yedek üye yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlar. 
Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Katılan üyelerin çoğunluğu ile karar 
alınır. Kararlar, karar defterine yazılarak imza edilir. Karşı görüşte olan üyeler 
karşı görüşlerini belirterek imza ederler. 
Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Başkan gerekli durumlarda üç gün önceden 
duyuru yaparak kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Üyelerin üçte biri de yazıyla 
başvurarak Başkandan kumlu toplantıya çağırmasını isteyebilir. Üç ay toplantıya k
atılmayan üye, yönetim kumlu üyeliğinden düşmüş olur ve yedek üye yerine alınır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE 12- Yönetim Kurulu, Vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Kanunların ve Vakıf 
Senedinin yüklediği görevler ile aşağıda ayrıca belirtilen görevlerini yerine gelmişle 
yükümlüdür. 
a- Vakfın amacının gerçekleşmesi ve Vakıf Senedinde yeralan faaliyetlerin yürütülmesi 
için gerekli ve yararlı gördüğü bütün tedbirleri almak. 
b- Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak usulleri tesbit etmek, 
gerektiğinde yönetmelikler hazırlayıp Genel Kurul onayına sunmak. 
c- Vakıf adına bankalardan para çekmeye, ikraz sözleşmeleri yapmaya, tapu işlemleri 
yapmaya, vakfı özel ve resmi kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam etmeye yetkili 
imzalar Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir. 
d- Genel Kurulca alınan kararları uygulamak, yapılan tavsiyeleri gözönüne alarak 
çalışmalarda bulunmak. 
e- Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin çalışma programlarını yapmak ve gerekli 
yönetmelikleri hazırlamak.
f- Çalışma programlarının gerçekleşmesini sağlamak için gerekli mali imkanları 
sağlamak, iş ve yönetim yerleri sağlamak, personelin atanması ile yetki, sorumluluk 
ve ücretlerini tesbit etmek ve gerektiğinde ilişkilerini kesmek. 
g- Yardım kampanyalarının en tesirli biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirleri 
almak.
h- Bütçe ve bilanço ile gelir-gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını 
hazırlamak ve Genel Kurula sunmak. 
ı- Vakfın, idari kadrolarını ve bir sene sonraki tahmini bütçeyi ve vakıf senedine 
yapılacak değişiklikler ile yönetmelikleri hazırlayıp genel kurula sunmak. 
j- Her türlü menkul, gayrimenkul ve bağışları kabul etmek. 
k- Vakfa müdür atamak, ücret, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, gerektiğinde 
ilişkisini kesmek. 
1- Vakfa bağış, vasiyet ve yardımda bulunacaklara onur belgesi vermek, vakfın kurulacağı 
çeşitli yerlere kurucuların veya gerekli görülenlerin adlarım vermek ve bunu plaketlerle 
veya başkaca uygun şekillerde belirlemek. 
m- Vakfın idari kadrosuna atamalar yapmak, gerekli gördüğü idari kadro görevlilerine 
imza yetkisi tanımak. 
n- Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli personelin yetiştirilmesini sağlayacak 
tedbirleri almak. 
o- Vakfın amacını gerçekleştirmek ve gelirini arttırmak için kurulan veya iştirak edilen 
her türlü tesis ve ortaklıklar nezdinde vakıf temsilcilerini seçmek. 
p- Vakfın amaçlan doğrultusunda her çeşit menkul ve gayrimenkul eşya, araç, makina, 
teçhizat ve malzeme alınması, satılması veya kiralanmasına karar vermek ve buna ilişkin 
işlemleri yürütmek. 
r- Vakfa üye alınması veya vakıf üyelerinin üyelikten çıkarılmasını Genel Kurul oyuna 
sunmak ve Genel Kurul oy çokluğuyla kabul edildiğinde gereken işlemleri yapmak. 
s- Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş, eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak, 
bütçedeki maddeler arasında aktarma yapmak. 
t- Vakıf Danışma Kurulu üyelerini ve bu kurulun toplantıla- nm belirlemek. 
u- Vakıf üyelerinin sağlık, eğitim, spor, kamp, huzurevi, kreş, konuk evi, yemekhane, 
lokal gibi sosyal ve ekonomik amaçlı tesisler kurmak, kiralamak, işletmek. 
v- Burs verilecek öğrencileri belirlemek, burs miktarını tespit etmek, bu hususta 
yönetmelikler çıkarmak. 
y- Olumlu faaliyetleri ve etkinlikleri ile yararlı olacak üyelerin Genel Kurul üyesi 
olarak belirlemek ve onur üyesi olacak¬ları VA çoğunluk ile karara bağlamak ve Genel 
Kurula sunmak. 
z- Vakıflar ile ilgili mevzuat işbu senette belirtilen diğer görevleri yapmak, 
gerekirse kendi üyelerinden veya dışarıdan vekil tayin etmek. 
VAKFIN TEMSİL VE İLZAMI
MADDE 13- Vakfı, idari ve hukuki alanda resmi makam¬lara ve üçüncü şahıslara karşı 
Genel Kurul ve yönetim Kurulunun karaları doğrultusunda olmak kaydı ile Vakıf Başkanı 
temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu başkanının herhangi bir nedenle bulunmaması halinde 
başkanın tayin edeceği bir başkan yardımcısına veya gerektiğinde diğer bir yönetim 
kurulu üyesine yetki devrinde bulunabilir. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI ŞEKLİ VE KARAR NİSABI 
MADDE 14- Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde başkanın veya üç üyenin 
göstereceği lüzum üzerine ara toplantılar da yapılabilir. Toplantıyı, başkan bulunmadığı 
zaman başkan yardımcısı yönetir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar verir. 
Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki sayılır. Ancak, gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi 
gibi menkul mallar alınması ve satılması, istikraz akdi, yönetmeliklerin yapılması ve 
değiştirilmesi, yeni işletme tesis ve yatırım yapılması, vakıf malvarlığının gelir 
getirmek amacıyla plasmanı ve Yönetim Kurulunun kendi arasındaki görev bölümü konularında, 
burs verme işlemlerinde ve miktarın tesbitinde üye tamsayısının yandan fazlasının olumlu 
oy kullanması şarttır. Yeni Vakıf üyeliği ile Onur Üyeliği önerileri Yönetim Kurulu 
üyelerin % çoğunluğu ile karara bağlanır. Ölüm, istifa gibi sebeplerle Yönetim Kurulunda 
boşalma olduğunda, Yönetim Kurulu, boşalan yere, sırasıyla yedekleri çağırır. Yedekler 
yetmediği takdirde, vakıf üyeleri arasından ilk Genel Kurula kadar boşalan Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçim yapar. 
ÜCRET VE HUZUR HAKKI
MADDİ: 15- Yönetim Kurulu üyeleri, bu görevleri dolayı¬sıyla ücret ve huzur hakkı almazlar, 
ancak görevle bir yere gönderil¬diklerinde ve toplantılara katılımlarında kendilerine 
yıllık bütçede uygun görülecek miktarlarda harcırah verilir. 

DENETİM KURULU
MADDE 16- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçi- lecek üç asil ve üç yedek üyeden 
oluşur. Denetçiler ve yedekleri iki yıl için seçilir ve kendi aralarında bir başkan seçer,

DENETİM KURULUMUN GÖREVLERİ 
MADDE 17- Denetim Kumlu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve işlemlerini denetler, mali 
konularla ilgili defter, hesap ve belgelerle gelir-gideri birlikte veya her üç ayda bir 
inceler ve gerekli durumlarda uyarılarını Yönetim Kuruluna iletir. Gerektiğinde Genel 
Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Hesap dönemi sonu itibariyle düzenleyeceği raporu 
Genel Kurul toplantısından en geç on gün önce Yönetim Kuruluna verir, 

VAKFIN İÇ TEŞKİLATI
MADDE 18- Vakıf Sekreteryası bir vakıf müdürü idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte 
personel ve hizmetliden oluşur. Vakıf Müdürünün atanmasını yönetim kurulu yapar, 
gerektiğinde vakıf müdürü yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. Bu tak¬dirde 
vakıf müdürlüğüne atanan kişinin yönetim kumlu üyeliği dü¬şer Müdür, yönetim kuruluna 
karşı sorumludur, kurula bağlı olarak çalışır, kumlun verdiği görevleri yapar. 
Toplantılara katılır; oy hak» ki yoktur

DANIŞMA KURULU
MADDE 19- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek yolunda gö¬rüş ve düşüncelerinden yararlanmak 
için. iki yıl süre ile görev yap¬mak üzere Yönetim Kurulu tarafından vakıf üyeleri 
arasından veya üyeler dışında üç kişilik bir Danışma Kurulu görevlendirebilir,süresi 
dolanı yeniden seçebilir. Geael Kurul üyeleri dışındaki danışma kurulu üyeleri, Genel 
Kurul toplantılarına katılır, oy kullanamazlar. 
ONUR ÜYELERİ
MADDE 20- Yararlılıkları olanlardan vakıf organlarınca belirlenen kişilerden oluşur. 
Bu üyeler Vakıf toplantılarına katılır oy kullanamazlar. 

ÜYE OLMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI
MADDE 21- Vakfın üye kabulüne başlamasından sonra, ti¬ye olacakların bilgi ve 
belgelerini Yönetim Kuruluna vermeleri ve Yönetim Kurulunun bu başvuruları yapılacak 
ilk Genel Kurula sun¬maları ile Genel Kurulun oy çokluğu ile vereceği üyeliğe kabul 
kararından itibaren gerekli ödentilerin yatırılmasıyla Vakıf üyeliği huku¬ken ve fiilen 
başlar. Vakfa gerçek ve tüzel tüm kişiler üye olabilir. 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 22- Bu senette ve ilgili Tüzük ve Yönetmeliklerde yazılı vecibelerini ve vakıfça 
alınan kararları yerine getirmemekte ısrar edenler, vakıf içerisinde huzursuzluk 
yaratanlar, vakıf faaliyet¬lerini engelleyenler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel 
Kurulun kararıyla üyelikten çıkarılır. 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 23- Aşağıdaki hallerde vakıf üyeliği sona erer; 
a- Ölüm, 
b- Yazılı olarak yapılacak istekle vakıf üyeliğinden ayrılmak, 
c- Genel Kurul kararıyla üyelikten çıkarılmak, 
Vakıf üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar, yeniden üyelik için başvurdukları takdirde 
ilk kez üyeliğe kabul edilenlerin tabi olduğu işleme tabi tutulurlar ve bunlar eski 
üyelikleri ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. 
İTİRAZ 
MADDE 24- Vakıf üyeliğine kabul edilmeyenler ve Genel Kurul kararıyla vakıf üyeliğinden 
çıkarılanlar, durumun kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde vakıf başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itiraz Genel Kurulun ilk 
toplantısında karara bağlanır, bu karar kesindir. 
ÜYELİĞİ SONA ERENLER, HAKLARI VE HAKLA¬RIN DEVRİ
MADDE 25- Üyeler üyelikten dolayı kazandıkları veya ka¬zanacakları hak ve menfaatleri 
herhangi bir suretle başkasına devir veya temlik edemezler. Vakıf üyelerinin vakfın 
varlığı üzerinde şah¬si hakları yoktur Üyelerin üçüncü kişilere olan kişisel borçlarından 
dolayı vakıf varlığına başvurulamaz. Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenler herhangi 
bir hak talebinde bulunamazlar. 

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 26- Vakfın gelirleri şunlardır; 
a- Edineceği taşınmaz malların geliri, 
b- Bağışlar ve vasiyetler, 
c- Sosyal ve kültürel faaliyet ve gösterilerden ve yayınlar¬dan sağlanacak gelirler, 
d- Menkul değerlerin iratları ve mevduat faizleri, 
e- Vakfın kurduğu veya ortak olduğu tesis, kuruluş ve hiz¬metlerden sağlayacağı gelirler, 
f- Üye aidat gelirleri. 

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ
MADDE 27- Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin imkan¬sız hale gelmesi veya Genel Kurul 
tarafından veya herhangi bir şekilde vakfın feshine karar verildiği takdirde vakfın 
varlıkları aynı amaçla kurulmuş, özellikle eğitim ve sağlıkla ilgili bir başka vakfa 
devredilebilir. 

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
MADDE 28- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yö¬netim Kurulunun veya Genel Kurul 
üyelerinin beşte birinin önerisi ve Genel Kurul toplantısına katılanların üçte ikisinin 
oyu ile gerçekleşir. 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER
MADDE 29- Bu senette düzenlenmeyen hususlarda 903 Sayılı Kanun ve ilgili Tüzük hükümleri 
uygulanır. 

YÜRÜRLÜK
MADDE 30- Bu senette yazılı hükümler, Noterlikçe tasdik ve Mahkemece tescil işlemlerinin
tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer.

GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ YÖNETİM KURULU 
GEÇİCİ MADDE 1- Vakın kurulmasından ve tescilinden sonra aşağıdaki adı, soyadı ve adresleri
belirtilen kişiler ilk Genel Kurul toplantısına kadar Geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar.

ASIL ÜYELER
Adı Soyadı			
1- Hamit MUMCU   		
2- Hüseyin ATILGAN 	
3- İbrahim NACAR 	
4- Hamit DURDU	
5- Doğan MUMCU		
6- Ali AKBUDAK	
7- Hasan ALICI	
8- Mehmet Hanifı YILMAZ   
9- Hüseyin BİNBİR       
10- Hüseyin BAŞTÜRK 	
11- Kasım AFŞİN 	

YEDEK ÜYELER
Adı Soyadı			
Nilgün Aslan	
Hasan Avcı 			
Gazi Doğan 	
Hacı Bayram Akkel 	
Sabri Altın	

GEÇİCİ DENETİM KURULU
GEÇİCİ MADDE 2- Vakfın kurulmasından ve tescilinden sonra aşağıdaki adı, soyadı ve 
adresleri belirtilen kişiler ilk Genel Kurulu toplantısına kadar Geçici Denetim Kurulunu 
oluştururlar.
ASIL ÜYELER 
Adı Soyadı			
1- Hasan Gemici	
2- Ali Gültekin	
3- Hüseyin Afşin	 

YEDEK ÜYELER 
Adı Soyadı			
1- Abuzer Koruyan		
2- Engin Reşitoğlu	
3- Yusuf Mumcu	


İLK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 
GEÇİCİ MADDE 3- İlk Genel Kurul toplantısı vakfın kuruluşundan sonra 6 ay içinde yapılır. 
KURULUŞ İŞLEMLERİ
GEÇİCİ MADDE 4- Vakfın kuruluş işlemleri aşağıdaki maddede isimleri yazılı kurucu üyelerce 
yürütülür. Bu kişiler kuru¬luş işlemlerinde münferiden yetkilidirler.
GEÇİCİ MADDE 5- Aşağıda adı, soyadı ve adresleri belir- tilen kişiler Vakfın Kurucu 
Üyeleridir.
Adı Soyadı 		
1- Hamit MUMCU		
2- Hüseyin ATILGAN 	
3- İbrahim NACAR 	
4- Hamit DURDU 	
5- Doğan MUMCU 	     
6- Ali AKBUDAK 	     
7- Hasan ALICI 	
8- Mehmet Hanifı YILMAZ 	
9- Hüseyin BİNBİR 	
10- Hüseyin BAŞTÜRK 	
11- Kasım AFŞİN 	
12- Nilgün Aslan   	 
13- Hasan Avcı  	
14- Gazi Doğan 	
15- Hacı Bayram Akkel  
16- Sabri Altın 	
17- Hasan Gemici 	
18- Ali Gültekin 	
19- Hüseyin Afşin 		
20- Abuzer Koruyan 		
21- Engin Reşitoğlu 		
22- Yusuf Mumcu 
23- Gaffar Aker 	
24- Ahmet Turan Tan	
25- Hasan Çaput 	
26- Mehmet Ali Kolaç 	
27- Ali Özgür (Mehmet Oğlu)
28- Ali Özgür (Hasan Oğlu) 	
29- Abuzer Kapıkıran 	
30- Şahin Atılgan   	
31- Hasan Kış 	
32- İsmail Nacar 	
33- Hasan Bilgen 	
34- Abuzer Kiraz 	
35- Mehmet Durdu	 
36- Hüseyin Yazlak 	
37- Fazlı Çat 	
38- Halil Nacar 	
39- Bayram Çakır 		
40- Ali Akbudak (Abdullah Oğlu)